Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806
Komplet dokumentów do wypłaty z aktywnej polisy TU AEGON.
Poniżej znajdziecie Państwo dwa dokumenty do pobrania. Aby wypłacić środki z polisy TU Aegon bez opłat likwidacyjnych, należy przesłać wypełnione dokumenty na adres Towarzystwa, załączając kopię dowodu osobistego.

[aktualizacja czerwiec 2015] – Towarzystwo Aegon zaprzestało wypłat bez stosowania wysokich opłat likwidacyjnych w oparciu o decyzję z listopada 2014 roku. W związku z powyższym, wniosek zaprezentowany poniżej nie przyniesie rezultatu. Formularz wykupu jest natomiast prawidłowy: prosimy pamiętać o załączeniu czytelnej kopii dowodu osobistego.

Formularz wypłaty AEGON

Wniosek AEGON

TU Generali - formularz wykupu
Poniżej znajdziecie Państwo formularz wykupu do polis z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym TU Generali.

WAŻNE: Generali wymaga poświadczenia własnoręczności podpisu osoby składającej dyspozycję oraz potwierdzenia jej tożsamości poprzez wpisanie serii i numeru dowodu osobistego.

Wyżej wymienione poświadczenie może zostać wykonane wyłącznie przez:
1) przedstawiciela Generali (konieczność wizyty w placówce Generali lub spotkania z uprawnionym agentem)
2) notariusza

Generali_formularz wypłaty_polisy z UFK_wniosek o wykup

TU Skandia - formularz wykupu

Formularze wykupu dot. produktów Skandia znajdziecie Państwo po adresem:

http://www.skandia.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.html

Zakładka: „Rozwiązanie umowy/wypłata świadczenia”

Poniżej zamieszczamy formularz wykupu dotyczący najbardziej popularnych produktów Skandia ze składką regularną.

Skandia formularz wypłaty (polisy z UFK)

TU AXA - formularz wykupu

Celem rozwiązania umowy z AXA, należy wypełnić wniosek o wypowiedzenie umowy, podpisać i przesłać na adres:

AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 

Wniosek powinien zawierać numer polisy i dane Ubezpieczającego oraz – jeśli Twój produkt przewiduje wypłatę wykupu całkowitego – dyspozycję, w jaki sposób AXA ma wypłacić środki. Wszelkie wypłaty odbywają się w formie bezgotówkowej, dlatego prosimy podać numer rachunku bankowego, imię i nazwisko oraz adres jego właściciela. 

Jeśli wyślesz do AXA wniosek o wypowiedzenie umowy wraz z załączoną kserokopią dowodu osobistego, AXA na tej podstawie wypłaci środki zgromadzone w czasie trwania umowy, pomniejszone o opłaty określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnie o podatek od zysków kapitałowych (dotyczy produktów inwestycyjnych).Termin i warunki, na jakich może być dokonany wykup całkowity polisy określają Ogólne warunki ubezpieczenia. Z dokonaniem wykupu całkowitego wiąże się zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. 

Wypłata wykupu całkowitego polisy trwa do 21 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu dokumentów.

(informacje dostępne na www.axa.pl)

TU Nationale-Nederlanden (dawniej ING Życie)

Celem zamknięcia i wypłaty środków z polis oferowanych przez Nationale-Nederlanden (dawniej ING Życie) należy wypełnić poniższy formularz i przesłać wraz z załączoną, czytelną kopią dowodu osobistego na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Pobierz wniosek o wykup z polisy NN