Ubezpieczyciele zobowiązali się wobec KNF i UOKiK do stosowania nowych tabel opłat likwidacyjnych jeszcze na przełomie 2015 i 2016 roku. Mija ponad pół roku, a stan rzeczy jest taki, że wciąż wielu Klientów Towarzystw Ubezpieczeniowych nie otrzymało aneksu do umowy, lub warunki proponowane w aneksie nieznacznie obniżają opłaty za likwidację/wykup z polisy.
Na tyle nieznacznie, że zmienia się jedynie wartość przedmiotu sporu, a problem pt. „odzyskanie pieniędzy” pozostaje nierozwiązany.

Częstym zjawiskiem jest także odmowa przesłania aneksu spowodowana (UWAGA!) faktem, że dany produkt już nie istnieje i nie został objęty zobowiązaniem. Rzecz w tym, że większość ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (czyli tzw. polis inwestycyjnych) była regularnie modyfikowana na przestrzeni lat, bardzo często dany produkt bez większych zmian – zwłaszcza w kontekście opłat likwidacyjnych – „wypuszczano” na rynek pod nową nazwą, z nowym regulaminem. Teraz jest to sztandarowy argument, który przedstawiają Ubezpieczyciele jako uzasadnienie, że „Panu/Pani akurat, aneks nie przysługuje”…

W rezultacie nadal mamy pełne ręce roboty. W toku prowadzonych spraw niejednokrotnie okazuje się, że umowa cesji i wszelkie udzielane nam pełnomocnictwa nie wystarczają do precyzyjnego określenia przedmiotu sporu, co uniemożliwia skuteczne prowadzenie działań prawnych.

Przygotowaliśmy więc proste rozwiązanie, poniżej prezentujemy krótką listę dokumentów jakie należy wyegzekwować od Ubezpieczyciela by sprawnie dochodzić zwrotu naliczonych i pobranych opłat likwidacyjnych:

A. MOJA POLISA JEST JUŻ ZAMKNIĘTA (otrzymałem lub nie, wartość wykupu pomniejszoną o opłaty likwidacyjne)

1.Najważniejsze – potwierdzenie naliczonej i pobranej opłaty likwidacyjnej!

Najlepszym dokumentem jest tzw. „list rozliczeniowy”, który Ubezpieczyciele powinni przesyłać za każdym razem, gdy polisa zostanie zamknięta (niezależnie w jakim trybie: czy to przez pisemną rezygnację, czy to przez zaprzestanie opłacania składek). Jest to bardzo cenny dokument, gdyż zawiera wprost określone kluczowe kwoty: wartość rachunku polisy na dzień rezygnacji, czasami sumę wpłat, wartość zrealizowanej wypłaty oraz informację o naliczonych i pobranych opłatach.

W praktyce bardzo rzadko otrzymujemy list z rozliczeniem polisy. Co wtedy?

Przede wszystkim, z tytułu zawartej umowy przysługuje Ci prawo do uzyskania duplikatów dokumentacji, m.in. druku polisy i np. listu rozliczeniowego. Wystarczy zadzwonić na infolinię Ubezpieczyciela wskazać numer zawartej umowy, przejść weryfikację danych i poprosić o przesłanie listu z rozliczeniem zamknięcia polisy.

WAŻNE! : Dla bezpieczeństwa i uniknięcia nieporozumień należy dopytać o termin dostarczenia takiej korespondencji oraz czy wystarczy wniosek/zgłoszenie telefoniczne, czy też, nasz Ubezpieczyciel oczekuje formy pisemnej? Jeśli wysyłamy zgłoszenie pisemne należy zachować xero/skan wysyłanego listu oraz pocztowe potwierdzenie nadania.

2. Uzyskanie rozliczenia polisy jest niemożliwe.

Wówczas sprawy się komplikują. Alternatywną metodą może być potwierdzenie przelewu przychodzącego wykupu z polisy oraz potwierdzenie dokonanych w czasie trwania umowy wpłat.

Wciąż jednak nie posiadamy dowodu na dokładną wartość pobranej opłaty – wynika to z faktu, że w większości przypadków wpłaty alokowane są na bieżąco w UFK – Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, które podlegają codziennym notowaniom. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby wartość rachunku na dzień likwidacji odpowiadała dokładnie sumie wpłat. W takiej sytuacji warto spróbować kontaktu z Ubezpieczycielem i prośby o podanie salda rachunku polisy w dniu zamknięcia polisy (na piśmie).

B. MOJA POLISA JEST AKTYWNA – ZAMIERZAM ROZWIĄZAĆ UMOWĘ

W tym wypadku wszystko w Twoich rękach.

Zabezpiecz się przed rezygnacją z polisy!

  • zrób print screen z konta polisy, na którym widać wartość rachunku (większość ubezpieczycieli udostępnia konta internetowe polis – jeśli nie znasz loginu i hasła, zadzwoń na infolinię i je uzyskaj!)
  • pobierz zestawienie wpłat
  • zadzwoń na infolinię i poproś o obliczenie i przesłanie (na piśmie lub w e-mailu) wartości wykupu z polisy na dany dzień

Wraz z rezygnacją polisy:

  • oprócz formularzy wykupu z polisy (druk ubezpieczyciela) prześlij, krótki list z prośbą o przesłanie rozliczenia polisy po jej zamknięciu
  • zachowaj kopię listu i formularza/wniosku o wykup oraz potwierdzenie nadania tejże korespondencji

Gdy uzyskasz wskazaną powyżej dokumentację, działania dowolnej kancelarii prawnej będą mogły być prowadzone dużo sprawniej. Jak zawsze trzymamy kciuki i dołożymy starań, by pomóc Ci odzyskać wysokie opłaty likwidacyjne!

Pozdrawiamy,

Odpolisowani.org